Photo Gallery

June 7, 2011

Takuma Visits Japanese Senior Vice-Ministers, Mr. Kan Suzuki and Mr. Chiaki Takahashi

Tokyo, Japan

  • jpvisit1.jpg
  • jpvisit2.jpg
  • jpvisit3.jpg
  • jpvisit4.jpg

Home > Gallery >

PageTop